Regulamin sklepu internetowego Sklep Nasz Mały Świat

 

Ten regulamin określa zasady świadczenia usług i sprzedaży produktów przez sprzedawcę za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod domeną: https://naszmałyświat.pl


§ 1 Definicje
 1. Sklep Nasz Mały Świat – sklep internetowy działający pod domeną http://naszmalyswiat.pl/.
 2. Regulamin – regulamin sklepu internetowego Sklep Nasz Mały Świat.
 3. Klient – każda osoba fizyczna, która dokonuje zakupu w sklepie internetowym Sklep Nasz Mały Świat.
 4. Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 5. Usługi Sklepu Nasz Mały Świat – usługi świadczone drogą elektroniczną służące umożliwieniu sprzedaży produktów w Sklepie Nasz Mały Świat.
 6. Usługobiorca – osoba będąca odbiorcą usług lub produktów Sklepu Nasz Mały Świat, także klient.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli klienta zmierzające do zawarcia umowy ze sprzedawcą, w oparciu o zaproszenie do zawarcia umowy przedstawione w Sklepie Nasz Mały Świat.
 8. Produkt – towary i usługi prezentowane w Sklepie Nasz Mały Świat.
 9. Sprzedawca – podmiot sprzedający produkty oraz świadczący usługi w ramach sklepu internetowego Sklep Nasz Mały Świat.

Właścicielem i administratorem jest:

Damian Chrystian Kuraciński
Diana Demi Marszewska
Nasz Mały Świat
Skyggnisbraut 24
113 Reykjavik
Islandia

§2 Kontakt ze sprzedawcą

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest za pośrednictwem: redakcja@naszmalyswiat.pl

 

§3 Wymogi techniczne

Do korzystania ze Sklepu i dokonywania w nim zakupów potrzebne są:

 1. Urządzenie z dostępem do sieci Internet
 2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
 3. Włączona obsługa plików cookies

  § 4 Sklep – ogólne informacje
 1. W ramach sklepu internetowego sprzedawca świadczy usługi: sprzedaży oprogramowania, jak również modyfikacji i specjalistycznych ustawień oprogramowania, związanego z komputerową obróbką obrazu.
 2. Wszelkie nazwy, znaki towarowe i oznaczenia produktów umieszczone w ramach sklepu internetowego są znakami ich właścicieli objętymi ochroną prawną.
 3. Informacja o produktach umieszczona w ramach sklepu internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych klienta przez Sklep Nasz Mały Świat w celu realizacji zamówienia, co może wiązać się z przekazaniem tych danych innym podmiotom, takim jak np. operatorzy płatności.
 5. Klient ma prawo do wglądu oraz modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych, a także do żądania zaprzestania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przez sprzedawcę.
 6. Dane osobowe klienta mogą być wykorzystywane do celów marketingowych wyłącznie za zgodą klienta.

  § 5 Usługi i ich działanie w ramach Sklepu Nasz Mały Świat

Do umożliwienia sprzedaży produktów, sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Nasz Mały Świat następujące bezpłatne usługi:

 • tworzenie, utrzymywanie i zarządzanie kontem usługobiorcy w naszym małym sklepie (poprzez zakładke „Moje Konto”);
 • przetwarzanie zamówień usługobiorców składanych w naszym małym sklepie (zakładka „Mój koszyk”);
 • przesyłanie informacji handlowej oraz świadczenie marketingu bezpośredniego na rzecz usługobiorców, za ich zgodą (zakładka „Newsletter” i „Polityka prywatności”);
 • konta usługobiorców w ramach naszego małego sklepu zakładane są bezpłatnie, na czas nieokreślony i są likwidowane na żądanie usługobiorcy, poprzez zakładke “Moje konto” lub poprzez złożenie żądania likwidacji konta pod adres mailowy: redakcja@naszmalyswiat.pl

 

Konta usługobiorców zabezpieczone są loginem oraz hasłem ustawionym przez usługobiorcę oraz powiązane są z kontem e-mail podanym przez usługobiorcę.

Usługa zamówienia stanowi jednorazowe bezpłatne świadczenie polegające na przetworzeniu zamówienia złożonego przez usługobiorcę za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego w naszym małym sklepie.

Informacje handlowe świadczone są nieodpłatnie na rzecz usługobiorców wyłącznie za ich zgodą. Zgodę udziela się poprzez zapis do newslettera. Zgoda na otrzymywanie Informacji Handlowych może być w każdej chwili przez klienta cofnięta, czego skutkiem jest zakończenie świadczenia Informacji handlowych.


§ 6 Reklamacje produktów Sklepu Nasz Mały Świat

Reklamacje odnośnie produktów i usług Sklepu Nasz Mały Świat usługobiorca może składać na adres: redakcja@naszmalyswiat.pl

Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania.

W przypadku nieuznania reklamacji, sprzedawca informuje że klient będący konsumentem, uprawniony jest do skorzystania z sądowych oraz pozasądowych metod rozwiązywania sporów, w szczególności do zgłoszenia spornej sprawy do powiatowych lub miejskich rzeczników konsumentów lub korzystania z platformy polubownego rozwiązywania sporów w ramach Unii Europejskiej, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


§ 7 Ceny
 1. Ceny podane w Sklepie Internetowym są określone w polskich złotych – i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 2. Jeżeli realizacja zamówienie wiąże się z dostawą fizycznych produktów na adres wskazany przez klienta, na cenę końcową zamówienia dochodzą również koszty dostawy, określone każdorazowo przy zamówieniu, o których klient jest informowany przed opłaceniem zamówienia.
 3. W przypadku zamówień obejmujących usługi świadczone na czas nieokreślony, ceną końcową jest płatnością za jeden okres rozliczeniowy.
§ 8 Zamówienia
 1. Złożenie zamówienia możliwe jest za pośrednictwem Sklepu Nasz Mały Świat, poprzez postępowanie zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi po wybraniu zamawianych produktów lub usług. W celu skutecznego złożenia zamówienia niezbędne jest podanie odpowiednich danych pozwalających na zrealizowanie zamówienia. Przed złożeniem zamówienia klient ma obowiązek zapoznać się z regulaminem oraz potwierdzić zapoznanie się z regulaminem przed potwierdzeniem zamówienia. Zakończenie zamówienia nie będzie możliwe bez potwierdzenia przez klienta zapoznania się z regulaminem.
 2. Dokonując zamówienia, klient może dokonać płatności poprzez usługę PayPal.
 3. Sklep Nasz Mały Świat realizuje zamówienia na terenie Polski i zagranicą.
 4. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia w terminie do 2 dni roboczych od chwili zaksięgowania płatności, a w przypadku produktów cyfrowych niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności lub bezpłatnych – niezwłocznie po zawarciu umowy.
 5. W przypadku produktów wysyłanych klientowi na podany przez niego adres, sprzedawca dokona wysyłki produktu w terminie wskazanym w opisie produktu w Sklepie Nasz Mały Świat, w sposób wybrany przez klienta podczas składania zamówienia. W przypadku zamówienia większej liczby produktów podlegających wysyłce, sprzedawca dokona wysyłki w najpóźniejszym podanym terminie.
 6. Koszt wysyłki towaru ponosi klient.
 7. 5 i 6 nie dotyczą produktów pobieranych przez klienta w formie cyfrowej.
 8. Dowód zakupu/faktura VAT może być wystawiona w formie elektronicznej.

 

§ 9 Prawo odstąpienia
 1. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta bez podawania przyczyn.
 2. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia stosownego oświadczenia woli w jakikolwiek sposób, np. poprzez wysłanie wiadomości e-mail wysłanej na adres usługodawcy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczające jest wysłanie przez klienta informacji o wykonaniu przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem 14-dniowego terminu.
 3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności (z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 ust. 2 i 35 ustawy o prawach konsumenta) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym usługodawca został poinformowany o decyzji usługobiorcy o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy z usługodawcą.
 4. Zwrot płatności przez usługodawcę następuje przy zastosowaniu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył usługobiorca, chyba, że usługobiorca w drodze wyraźnego oświadczenia woli zgodził się na inny sposób zwrotu.
 5. Prawo do odstąpienia wygasa z chwilą przyznania dostępu do pobrania pliku (preset). Jeżeli usługobiorca kupuje dostęp do pliku cyfrowego, traci on swoje uprawnienie do odstąpienia od umowy z chwilą dokonania i opłacenia zakupu, o czym usługodawca go poinformuje za pośrednictwem odpowiednich komunikatów na stronie.
§ 10 Postanowienia końcowe
 1. W przypadku klientów niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, rozstrzyganie sporów poddane jest sądowi właściwemu miejscowo według siedziby sprzedawcy.
 2. W przypadku klientów niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, w sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawne.